Amuta21C 2014
LOGIN
Powered by Evolero
Registration is closed
Powered by Evolero
Log-back login
Powered by Evolero
D7416aa29cee7b3abe0b4ddd2e0b424c
Tuesday
02:00 PM-02:50 PM
Salon - סלון
התארגנות המנכ"לים - שיחה בין פילנתרופ לבין המנכ"ל - בהזמנה בלבד
דוברים SPEAKER

מרב מנדלבאום

עילות ציבורית ופילנתרופית
 

·        יושבת ראש הועד המנהל של עמותת 'רעות'

·        יושבת ראש אגודת הידידים 'בית הילדים ע"ש צבע (אלעזרקי)' – בית לילדים בסיכון

·        חברת הוועד המנהל של 'המועצה הלאומית להתנדבות בישראל'

·        חברת פורום 'יכולים נותנים' - היוזמה לקידום הפילנתרופיה בישראל

·        חברת פורום 'יושבי ראש עמותות למען הזקן' - ג'וינט ישראל

·        חברה בפורום אסטרטגי בנושא גיוס משאבים למען ניצולי השואה בהובלת אבי דיכטר, יו"ר 'הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל'

·        חברת ארגון הנשים הפילנתרופי 'אריה יהודה ישראל'

·        חברת הוועדה המייעצת להענקת 'אות הנשיא למתנדב' לשנת תשע"ד, 2014

·        חברה בוועדה המייעצת לבחירת הזוכים ב'מגן שרת הבריאות למתנדבים מצטיינים' 
 

אותות ופרסים
 

·        זוכת פרס אשת השנה של 'ליונס ישראל', על פעילות להעצמת נשים וסיוע לקשישים ולניצולי שואה לשנת תשע"ד, 2014

·        זוכת 'מגן שר הבריאות למתנדבים מצטיינים' לשנת תשע"ב, 2012